اخبار نخبگان

شبکه‌­سازی میان اساتید برتر و نخبه در دستور کار بنیاد ملی نخبگان – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، به‌ منظور شبکه‌سازی میان اساتید برتر و نخبه و زمینه‌سازی برای اثرگذاری آنها در حل مسائل و چالش‌های اساسی کشور، بنیاد ملی نخبگان در قالب طرح هسته‌های مسئله‌محور اعضای هیئت علمی، از تشکیل هسته‌های مسئله‌محور، حمایت کرده و از نتایج مطالعات آنها برای اثرگذاری در حل مسائل مهم کشور پشتیبانی نهادی می‌کند.

اهداف تدوین و اجرای طرح هسته‌های مسئله‌محور اعضای هیئت علمی عبارت است از:

۱. کمک به شبکه‌سازی میان اعضای هیئت علمی برتر و بین دانشگاه‌ها با هدف تقویت همکاری‌های علمی و انتقال تجارب ایشان به‌ منظور شناسایی و حل مسائل کشور

۲. تشویق نهادهای دولتی و غیردولتی به حل مسائل جامعه و صنعت توسط افراد یا گروه‌های برتر و نخبه

۳. زمینه‌سازی برای توسعه اثرگذاری اعضای هیئت‌علمی، دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی و دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های علمی در حل مسائل واقعی جامعه و صنعت

پژوهش‌هــا و مســائلی کــه در دســتور کار طــرح توســعه هســته‌های مســئله محــور اعضـای هیئت علمـی قـرار می‌گیرنـد می‌بایسـت ویژگی‌هـای زیـر را داشـته باشـند:

طــرح توســعه هســته‌های مســئله محــور اعضــای هیئت علمــی در تــلاش اســت تــا عــلاوه بــر اســتفاده از ظرفیت‌هــای نخبــگان در حــل مســائل کشــور زمینه‌هــای لازم بــرای پیونــد میــان پژوهشــگران و سیاســت پژوهــان بــا بدنه‌هــای سیاســتگذاری را ایجــاد کند و در طــول ایــن فرآینــد ضمــن ارتقــاء مســئولیت‌پذیری نخبــگان در قبــال مســائل، بســترهای لازم بــرای آشــنایی بــا مســائل واقعــی و شــیوه‌های پرداختــن بــه آن را فراهــم آورد.

همچنین طـرح توسـعه هسـته‌های مسـئله محـور اعضـای هیئـت علمـی بـا هـدف غایـی تحقـق حکمرانـی نخبـگان در کشـور طـرح‌ریـزی شـده اسـت و در تلـاش اســت ناظــر بــه نیازهــای حــال و آینــده کشــور و همچنیــن تقاضــای دســتگاه‌های اجرایـی ضمـن شناسـایی، تدقیـق و حـل مسـائل بـه کمـک نخبـگان، زمینه‌هـای لازم بـرای ارزش آفرینـی بیـش از پیـش ایـن سـرمایه ملـی را فراهـم آورد.

در همیـن راسـتا تــلاش شــده اســت کــه طراحــی نظام‌منــدی از شناســایی تــا حــل مســائل و رصــد پیامدهـا در دسـتور کار قـرار گیـرد.لینک منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *