مشخصات فردی

شغل مورد درخواست: {شغل مورد درخواست:۶۳}

نام: {نام:۱۵}

نام خانوادگی: {نام خانوادگی:۳۳}

نام پدر: {نام پدر:۱۹}

ملیت: {ملیت:۵۵}

شماره شناسنامه: {شماره شناسنامه:۲۰}

کد ملی: {کد ملی:۱۲}

جنسیت: {جنسیت:۶۱}

وضعیت تاهل: {وضعیت تاهل:۶۲}

محل صدور: {محل صدور:۴۲}

محل تولد: {محل تولد:۴۱}

دین: {دین:۲۴}

مذهب: {مذهب:۲۵}

خدمت وظیفه عمومی: {خدمت وظیفه عمومی:۲۷}

تاریخ تولد: {تاریخ تولد:۱۴}

{نشانی محل سکونت فعلی:۵۴}

تلفن همراه: {تلفن همراه:۷۴}

{پست الکترونیک:۱۰}

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی: {آخرین مدرک تحصیلی:۸}

رشته تحصیلی: {رشته تحصیلی:۱۶}

نام خانوادگی: {نام خانوادگی:۳۳}

آشنایی با زبان خارجی

نوع زبان: {نوع زبان:۳۵}

مکالمه:{مکالمه:۳۶}

استفاده از متون: {استفاده از متون:۳۷}

سوابق شغلی

آیا در حال حاضر مشغول به کار می باشید؟ {آیا در حال حاضر مشغول به کار می باشید؟:۵۶}

موسسه یا شرکت:{موسسه یا شرکت (به ترتیب آخرین محل کار):۵۳}

عنوان شغلی: {عنوان شغلی:۵۷}

مدت همکاری: {مدت همکاری:۵۸}

علت ترک کار: {علت ترک کار:۵۹}

موسسه یا شرکت:{موسسه یا شرکت (به ترتیب آخرین محل کار):۶۶}

عنوان شغلی: {عنوان شغلی:۶۷}

مدت همکاری: {مدت همکاری:۶۸}

علت ترک کار: {علت ترک کار:۶۹}

موسسه یا شرکت:{موسسه یا شرکت (به ترتیب آخرین محل کار):۷۰}

عنوان شغلی: {عنوان شغلی:۷۱}

مدت همکاری: {مدت همکاری:۷۲}

علت ترک کار: {علت ترک کار:۷۳}

از چه تاریخی می توانید مشغول به کار شوید؟{از چه تاریخی می توانید مشغول به کار شوید؟:۴۹}

{حقوق پیشنهادی شما در شروع همکاری:۵۱}

مهارت ها و توانمندی: {مهارت ها و توانمندی:۶۰}